GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Nha khoa Tân Hoàn Mỹ được phép thực hiện 205 kỹ thuật điều trị nha khoa theo các quyết định sau đây:

Xin xem chi tiết Danh mục kỹ thuật thực hiện tại Nha khoa Tân Hoàn Mỹ tại đây.